See English Version

شورایعالی کنفرانس

رئیس همایش: دکتر رضا ملک زاده معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دبیر علمی همایش: دکتر کاظم زنده دل مدیرکل محترم برنامه ثبت بیماری­ها وزارت بهداشت

دبیر شورای عالی اجرایی همایش: خانم دکتر نحوی جو عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مدیر داوری مقالات همایش: خانم دکتر زینب قاضی زاده دانشجوی دکترای مدیریت اطلاعات سلامت

دبیر کمیته : خانم دکتر مجرب کارشناس دفتر ثبت بیماری ها وزارت بهداشت

معاون شورای عالی اجرایی همایش: خانم آذری  کارشناس دفتر ثبت بیماری ها وزارت بهداشت

دبیر کمیته اجرایی همایش: دکتر محمدمعید ملک زاد مدیر دفتر مهندسی و نوآروی سلامت دانشگاه صنعتی شریف

مدیر برنامه ریزی اجرایی همایش: خانم بهار گیتی معاون اجرایی دفتر مهندسی و نوآروی سلامت دانشگاه صنعتی شریف