See English Version

معرفی برنامه های ثبت برتر در دومین همایش بین المللی ثبت بیماری ها


به گزارش دبیرخانه همایش، دفتر ثبت بیماری های وزارت بهداشت در نظر دارد تا در اختتامیه همایش از برنامه های ثبت برتر در کشور تقدیر و تشکر بعمل آورد. در این راستا طی یک نامه به دانشگاه های علوم پزشکی فرمت ارائه و مستندسازی تجربیات ثبت ارسال گردیده است. که علاقمندان به شرکت در این ارزیابی، می توانند بعد از تکمیل فرم مربوطه از طریق فکس به دبیرخانه، ارسال از طریق تلگرام یا ایمیل به دبیرخانه همایش ارسال فرمایند. جهت ارسال تجربیات ثبت تا تاریخ 10آذر ماه فرصت خواهد بود.